PTR taisyklės

Jūs esate čia

Rekomenduojame aplankyti

Projektai
Atnaujinta: Ant, 16/04/2024 - 14:49

PROFESINIO TOBULINIMO RĖMIMO FONDO KAUPIMO

IR ETIŠKO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ APRAŠAS

2024 m. kovo 27 d.

Vilnius

 

Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos (toliau – LLMD) Valdyba 2017 m. kovo 10 d. įsteigė specialią priemonę – LLMD narių Profesinio tobulinimo rėmimo fondą (toliau – Fondas) ir nustatė etiško Fondo lėšų naudojimo taisykles. Taisyklėmis apibrėžiama LLMD konferencijų organizavimo bei tikrųjų LLMD narių (laboratorinės medicinos specialistų) kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo finansavimo tvarka. LLMD Fondo paskirtis – Draugijos organizuojamų renginių (toliau – Draugijos renginiai) finansavimas, tikrųjų Draugijos narių kvalifikacijos kėlimo bei tobulinimo kitų organizacijų renginiuose (toliau – Išoriniai renginiai) finansavimas.

LLMD Valdyba, siekdama užtikrinti aukščiausių etikos ir skaidrumo principų laikymąsi, 2024 m. kovo 27 d. nutarimu atnaujino Fondo lėšų naudojimo taisyklių Aprašą (toliau – Aprašas). Aprašas parengtas vadovaujantis in vitro diagnostikos medicinos prietaisų/reagentų gamintojų/tiekėjų „MedTech Europe“ Etiško verslo praktikos kodeksu ir Laboratorinės medicinos specialistų etikos Kodeksu,  patvirtintu LLMD Valdybos 2015 m. lapkričio 20 d. nutarimu.

Fondo lėšos kaupiamos Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta paramos gavimo tvarka. Surinktų fondo lėšų paskirstymas planuojamas LLMD Valdybos posėdyje sudarant ateinančių kalendorinių metų Draugijos ir Išorinių renginių planą. Plane numatomas kiekvieno renginio preliminarus biudžetas ir finansuojamų LLMD narių skaičius. Siekiant užtikrinti lėšų naudojimo skaidrumą, metinę ataskaitą apie Fondo lėšų panaudojimą, įskaitant finansuotus renginius ir LLMD narių skaičių, išleistas lėšas, teikia LLMD iždininkas per LLMD suvažiavimą ir LLMD interneto svetainėje.

Fondo lėšomis finansuojami visi Draugijos renginiai, išskyrus renginius, organizuojamus su užsienio profesinėmis asociacijomis, kuriuose tikrieji LLMD nariai ir garbės nariai dalyvauja nemokamai.

 

Fondo lėšos LLMD narių dalyvavimui Išoriniuose renginiuose skiriamos atsižvelgiant į prioritetų eiliškumą:

 • LLMD narys renginyje skaito žodinį pranešimą, teikia tezes ir/ar stendinį pranešimą, yra renginio mokslinio/organizacinio komiteto narys, pirmininkauja renginio mokslinei sesijai, jei dalyvavimo Išoriniame renginyje išlaidų (arba jų dalies) neapmoka Išorinio renginio organizatorius;
 • LLMD narys Išoriniame renginyje dalyvauja kaip IFCC, EFLM ar kitų profesinių draugijų nacionalinis atstovas / komiteto ar darbo grupės narys / narys korespondentas;
 • LLMD narys yra LR SAM ir/arba LLMD sudarytų valdymo organų arba komisijų, darbo grupių narys;
 • LLMD narys yra jaunasis mokslininkas iki 35 metų, per pastaruosius 3 metus publikavęs bent vieną straipsnį „Laboratorinė medicina“ ar kitame recenzuojamame žurnale;
 • kiti LLMD nariai, pateikę nustatytos formos raštišką prašymą Paramai gauti. Parama  skirstoma LLMD filialams proporcingai pagal narių skaičių. Filialui paskirta, bet nepanaudota paramos dalis, filialo Valdybos sprendimu grąžinama į Fondą ir gali būti panaudota kitų filialų nariams remti. Prašymų Paramai vertinimo kriterijai:
  • LLMD narys aktyviai dalyvauja Draugijos renginiuose: juos organizuoja, skaito pranešimus;
  • LLMD narys publikuoja straipsnius;
  • LLMD narys tikruoju nariu yra ilgiau nei 3 metus;
  • LLMD narys per paskutinius 2 metus nėra gavęs finansavimo iš Fondo;
  • anksčiau (per pastaruosius 2 metus) finansavimą gavęs LLMD narys įgyvendino pareigą atsiskaityti Draugijai apie savo dalyvavimą Išoriniame renginyje.

 

Fondo lėšomis gali būti finansuojamas Išorinių renginių:

 • registracijos mokestis (pageidautina, išankstinės registracijos mokestis);
 • apgyvendinimo išlaidos (tik vykstant į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius ir neviršijant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. Nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nurodytos gyvenamojo ploto nuomos dienos normos);
 • kelionės išlaidos (tik standartinės/ekonominės klasės lėktuvo bilietai arba autobusų/traukinių bilietai, kai nėra skrydžių į renginio miestą).

 

Fondo lėšomis nefinansuojamas Išorinių renginių:

 • dalyvavimo socialiniuose renginiuose mokestis;
 • taksi, viešojo transporto bilietai, kitos transporto paslaugos nuvykus į užsienio šalyse organizuojamus Išorinius renginius;
 • bet kokios asmeninės LLMD narių išlaidos;
 • bet kokios LLMD narius lydinčių asmenų išlaidos;
 • kelionių draudimas;
 • dienpinigiai.

 

LLMD nariai, pageidaujantys gauti finansinę paramą kvalifikacijos kėlimui / tobulinimuisi, LLMD pateikia:

 • pasirašytą prašymą (LLMD prašymo „Dėl profesinio tobulinimo rėmimo“ forma);
 • Išorinio renginio, kuriame LLMD narys planuoja dalyvauti, programą;
 • Išoriniam renginiui teikiamo pranešimo santrauką (jeigu teikiama);
 • kvietimo dalyvauti Išoriniame renginyje ar kelialapio kopiją (jei tokią turi);
 • publikacijų per pastaruosius 3 metus sąrašą (jeigu publikacija dar neišleista, publikacijos priėmimo patvirtinimą);
 • įrodymą, apie sumokėtus LLMD narystės mokesčius (pvz., pavedimo kopiją, filialo pirmininko rezoliuciją ant prašymo ir pan.)

 

LLMD narių, gavusių finansavimą dalyvauti Išoriniame renginyje, pareigos:

 • nustatyta tvarka sumokėti einamųjų metų LLMD nario mokesčius;
 • sudalyvavus Išoriniame renginyje atsiskaityti LLMD filialui:
  • per 1 metus nuo renginio savo LLMD filialo renginyje pristatyti neilgą (15 min) pranešimą (ataskaitą) apie išklausytus pranešimus ar įsisavintas naujoves;
  • žurnalui „Laboratorinė medicina“ arba LLMD svetainei ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo renginio parašyti trumpą išklausytų pranešimų aprašymą.
© 2024, Lietuvos laboratorinės medicinos draugija